Group'a göre max,mean,min alalım. Aggregate fonksiyonu ile group by yapıp kolonları rename yapacağız. Oncelikle panda dataframinde nasıl yapılacağını gösterelim.

In [18]:
import pandas as pd
In [19]:
df= [['A',100,10000]
   ,['A',120,15000]
   ,['A',300,50000]
   ,['B',100,180000]
   ,['B',80,200000]]

# panda dataframe'i oluşturalım
df = pd.DataFrame(df, columns = ['group','size','amount']) 
In [20]:
df
Out[20]:
group size amount
0 A 100 10000
1 A 120 15000
2 A 300 50000
3 B 100 180000
4 B 80 200000
In [21]:
df1=df.groupby(['group']) \
   .agg({'amount':{'amount_max': 'max','amount_mean': 'mean','amount_min': 'min'} \
   ,'size':{'size_max': 'max','size_mean': 'mean', 'size_min': 'min'}}) \
   .reset_index() 
df1.columns = df1.columns.droplevel(0)
df1
Out[21]:
amount_max amount_mean amount_min size_max size_mean size_min
0 A 50000 25000 10000 300 173.333333 100
1 B 200000 190000 180000 100 90.000000 80

Aşağıdada Spark data frameinde nasıl yapılacağına bakalım.

In [34]:
import numpy as np
import os
import findspark
import pyspark
from pyspark import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import count,min, max,mean
import pyspark.sql.functions as func
In [9]:
os.environ["PYSPARK_PYTHON"]=""
os.environ['PYSPARK_SUBMIT_ARGS'] = ''
sc = SparkContext(appName='sparkframe')
In [10]:
spark = SparkSession(sc)
In [73]:
df = spark.createDataFrame([('A',100,10000),
              ('A',120,15000),
              ('A',300,50000),
              ('B',100,180000),
              ('B',80,200000)]
              , ['group', 'size', 'amount'])
In [69]:
df.show()
+-----+----+------+
|group|size|amount|
+-----+----+------+
|  A| 100| 10000|
|  A| 120| 15000|
|  A| 300| 50000|
|  B| 100|180000|
|  B| 80|200000|
+-----+----+------+

In [74]:
df=df.groupby('group').agg(max("amount"),mean("amount"),min("amount") \
              ,max("size"),mean("size"),min("size")) \
    .withColumnRenamed("max(amount)", "amount_max") \
    .withColumnRenamed("avg(amount)", "amount_mean") \
    .withColumnRenamed("min(amount)", "amount_min") \
    .withColumnRenamed("max(size)", "size_max") \
    .withColumnRenamed("avg(size)", "size_mean") \
    .withColumnRenamed("min(size)", "size_min") \
In [75]:
df.show()
+-----+----------+-----------+----------+--------+------------------+--------+
|group|amount_max|amount_mean|amount_min|size_max|     size_mean|size_min|
+-----+----------+-----------+----------+--------+------------------+--------+
|  B|  200000|  190000.0|  180000|   100|       90.0|   80|
|  A|   50000|  25000.0|   10000|   300|173.33333333333334|   100|
+-----+----------+-----------+----------+--------+------------------+--------+