---Mssql'le Oracle'a bağlanıp sorgu çalıştırmanız mümkün ama uzun sorgular CPU ve Network adına maliyetli olabiliyor. 
---Buna dikkat etmek gerekiyor

---Aşağıda Mssql'den Oracle tablosuna select atan bir sorgu mevcut
---Mssql'de Oracle bağlantımızın adı oracle_con olsun. Aşağıdaki sorgu Oracle'dan, abonelik başlangıç tarihi 1 Marttan büyük olan 
---CustomerId,Subscription_Date'ye 
---select atıyor. 
----------------Sorgu asagıdadır-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 select CustomerId,Subscription_Date  
 from openquery(oracle_con,' Select CustomerId,Subscription_Date from vp.customer 
 where CustomerId is not null and TRUNC(Subscription_Date)>=''01.03.2019'' 
')
 
 
---Eğerki parametrik bir sorgu çalıştırmak isterseniz, sorguyu dinamik yazmanız gerekmektedir. 
---Integer olan @Subscription_Date ve varchar olan sql parametrelerini tanımlayalım
 
DECLARE  @sql NVARCHAR(4000),
     @Subscription_Date as int
 
SET  @Subscription_Date =20190301
SET  @sql = '
            select * 
            from openquery(oracle_con,''Select CustomerId,Subscription_Date from vp.customer 
            where CustomerId is not null 
            and cast(to_char(Subscription_Date,''''YYYYMMDD'''') as integer)>='+convert(varchar,@Subscription_Date)+'
            '')
           '
EXECUTE sp_executesql @sql;